Man-Pai / 36 Vistas do Monte Fuji

A série intitulada Fugaku Sanju Rokkei (Trinta e Seis Vistas do Monte Fuji) é, sem dúvida, a mais conhecida das obras de Hokusai e, bem assim, de toda a gravura japonesa. A re-edição aqui apresentada foi publicada por Tamamizawa, em meados do século XX. A série é composta, apesar do seu nome, por 46 estampas, que são aqui apresentadas pela ordem seguida por Richard Lane (ver Bibliografia). Clique nas imagens para ampliar. 

                                       

Kanagawa-oki nami-ura           Gaifu kaisei                                Sanka haku-u                             Fukagawa Mannen-bashi       Toto sundai                              Aoyama enza-no-matsu

                                       

Bushi Senju                               Bushu Tamagawa                     Koshu inume-toge                   Bishu Fujimigahara                  Toto Asakusa honganji           Buyo Tsukuda-jima

                                       

Soshu Shichiri-ga-hama           Soshu umezawa-sai                  Koshu Kajikazawa                   Koshu Mishima-goe                 Shinshu Suwa-ko                     Sunshu Ejiri

                                       

Totomi sanchu                          Joshu Ushibori                          Toto Suruga-cho                     Ommayagashi                            Gohyaku-rakanji Sazaido         Koishikawa yuki no ashita

                                       

Shimo-Meguro                          Onden no suisha                      Soshu Enoshima                       Tokaido Ejiri tago-no-ura        Tokaido Yoshida                      Kazusa no kairo

                                       

Edo Nihon-bashi                       Sumidagawa Sekiya no sato   Noboto-ura                               Soshu Hakone no kosui           Koshu Misaka suimen            Tokaido Hodogaya

                                       

Honjo Tatekawa                        Senju kagai                               Tokaido Shinagawa                  Soshu Nakahara                        Koshu Isawa no Atatsuki      Minobu-gawa ura Fuji

                       

Sunshu Ono-shinden               Sunshu Katakura chaen         Tokaido Kanaya no Fuji           Shojin tozan

 

Home    Informação    Galeria    Destaques    Grandes Séries

©2003/5, Manuel Paias